افتخارات  مدرسه


قبولی های المپیاد کشوری
درج شده در تاریخ 1393/09/20 توسط رسول دهقان.

قبولی های المپیاد کشوری

محمد علی نیکخواه             المپیاد کامپیوتر

محمد علی نیکخواه            المپیاد ریاضی

ارشیا بهرامیان                  المپیاد کامپیوتر

پارسا عسگری                   المپیاد کامپیوتر

امیرحسین پیکانی               المپیاد ریاضی

سید جواد شفیعی                مسابقات ATMO

محمد امین شریفی نسب       مسابقات IMC

محمدعلی نیکخواه              مسابقاتIMC

ارشیا بهرامیان                 کسب دیپلم افتخار ورتبه ممتاز در مسابقات ریاضیدانان مبتکران

محمدعلی نیکخواه             کسب دیپلم افتخار ورتبه ممتاز در مسابقات ریاضیدانان مبتکران