اخبار و رویدادها


رتبه های ممتاز در آزمون گزینه دو 26و قلم چی دی ماه
درج شده در تاریخ 1393/10/29 توسط دهقان.

رتبه های ممتاز گزینه دو در تاریخ 26/10/1393

ارشیا بهرامیان    رتبه 167

علیرضا مشک افشان  رتبه 307

رتبه های ممتاز قلم چی پیش دانشگاهی در تاریخ 26/10/1393

محمدعلی نیکخواه       تراز 6800